CATALÀ – PREPARACIÓ C1

El certificat de nivell C1 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l’expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li permet expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notables, i amb un ús controlat d’estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.

Horari:
Dimarts i dijous de 18.00 a 19.30 h.

Professor:
Antoni Colomer Llobera