CURSOS DE LLENGUA CATALANA

Resultat d'imatges de llengua catalana

CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS

És un curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i expressió orals. La finalitat és que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats bàsiques de la vida quotidiana. El curs també servirà per a l’acostament de la cultura propia als aprenents.

Resultat d'imatges de llengua catalana

CATALÀ. PREPARACIÓ B1

Es correspon amb el tercer dels nivells proposats en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. L’aprenent té un domini en l’ús de la llengua que li permet dur a terme les tasques i les situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.

CATALÀ. PREPARACIÓ B2

Es correspon amb el quart dels nivells proposats en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. Permet al parlant afrontar un ampli ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d’independència lingüística —no necessita confiar en estructures i fórmules fixades ni limitar-se a torns breus d’intervenció. Ha de demostrar un grau suficient de recursos lingüístics que li permetin expressar-se de manera prou precisa, fluida i correcta.

CATALÀ. PREPARACIÓ C1

El certificat de nivell C1 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l’expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li permet expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notables, i amb un ús controlat d’estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.

CATALÀ. PREPARACIÓ C2

El certificat de nivell C2 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre qualsevol tema. El parlant entén sense gens d’esforç qualsevol missatge; reconstrueix fets i arguments, i distingeix matisos subtils de significat, fins i tot en les situacions més complexes.

Resultat d'imatges de llengua catalana

INFORMACIÓ GENERAL I CONDICIONS

La reserva del curs es farà efectiva en el moment d’efectuar el pagament. No s’accepten targetes de credit.

No hi ha despeses de matriculació.

Gestió i tramitació dels exàmens oficials gratuïta. El preu dels exàmens no està inclòs.